Privacyverklaring

1. Wij respecteren je privacy 

In het kader van haar activiteiten, verzamelt en gebruikt Morgana Veenendaal, Einsteinstraat 1, 3902 HN Veenendaal (“Morgana Veenendaal”) informatie over natuurlijke personen (beter bekend als “persoonsgegevens”).

Bij Morgana Veenendaal waarderen en respecteren we je privacy en de veiligheid van je persoonsgegevens. Daarom verwerken wij je persoonsgegevens in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”).

In het kader van ons engagement om jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonsgegevens te beschermen, wensen wij je in alle transparantie toe te lichten:

 • waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren; 
 • wat onze rol als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens inhoudt; en 
 • wat jouw rechten en onze verplichtingen zijn in dit verband.

Deze privacy policy is van toepassing op elke “verwerking” (d.i. elke vorm van gebruik) van jouw persoonsgegevens door Morgana Veenendaal.

2. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Morgana Veenendaal is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit betekent dat zij degene is die beslist over waarom en hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

Morgana Veenendaal verwerkt deze persoonsgegevens in haar hoedanigheid van onderneming waarmee jij of je werkgever een commerciële/contractuele relatie heeft (voor vertegenwoordigers/contactpersonen van onze prospecten, klanten en leveranciers die natuurlijke personen zijn) of in haar hoedanigheid van operator van de website die je bezoekt (voor bezoekers van onze website)

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld met het oog op verwerking en op welke manier worden deze verzameld?

De volgende persoonsgegevens worden verzameld met het oog op verwerking:

 • Identificatie- en contactgegevens zoals een naam en voornaam, geboortedatum, geslacht, antwoorden op inventarisatievragen met betrekking tot de kwaliteit van slapen (bijvoorbeeld slaaphouding), adres, e-mailadres, telefoonnummer en titel van (vertegenwoordigers van) prospecten, klanten en leveranciers, alsook (voor zelfstandigen) hun betaalgegevens zoals bankrekeningnummer, IBAN, BIC, BTW-nummer, etc.
 • IP adres, domeinnaam van de internetleverancier, type browser, besturingssysteem en platform, informatie met betrekking tot de pagina’s die worden bezocht, informatie die wordt opgevraagd, tijd die werd doorgebracht op de website en andere statistische informatie en informatie met betrekking tot gedrag, gewoontes en voorkeuren van de bezoeker van onze website(s).

Deze persoonsgegevens verkrijgen wij op verschillende manieren:

 • via contactformulieren die je invult, wedstrijden waaraan je deelneemt, promoties waar je gebruikt van maakt, commerciële acties waarop je intekent of bij betaalverrichtingen;
 • doordat jijzelf, wanneer je met ons interageert, ons jouw gegevens vrijwillig verstrekt;
 • via de onderneming waarvoor je werkt (bijvoorbeeld wanneer je bent aangeduid als contactpersoon door jouw werkgever); of
 • door je gebruik van onze website, sociale mediapagina’s en de daaraan gekoppelde technologieën (zoals cookies).

Telkens wanneer informatie bij je wordt opgevraagd (bijvoorbeeld door middel van een formulier), zullen wij daarin aanduiden indien deze informatie absoluut vereist is en wat de gevolgen zijn indien je deze niet zou verstrekken.

4. Waarvoor verwerken we je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens altijd voor een welbepaald doeleinde en verwerken enkel de gegevens die nodig zijn voor het bereiken van dat doeleinde. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Om tot jouw beste persoonlijke slaapoplossing te komen

Door middel van onze inventarisatievragen en de slaaptest kunnen wij je begeleiden naar jouw beste persoonlijke slaapoplossing. Door deze gegevens ook op te slaan, kunnen wij je kwaliteit van slapen ook tijdens de levensduur van de producten verhogen door je bijvoorbeeld te adviseren een matras op tijd om te keren of een hoofdkussen aan het einde van de levensduur te vervangen.

Leveren van goederen en diensten aan klanten

Voor een bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we de bestelling bezorgen en je op de hoogte houden van de status van de bestelling. Indien nodig voor de afhandeling van de bestelling, zullen wij je gegevens ook aan onze onderaannemers, zoals bezorgdiensten, doorgeven.

Het beheer van jouw account

Bij het openen van jouw account in de winkel of op de website slaan we onder andere ook de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie. Op die manier hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. Ook gegevens over eerdere bestellingen bewaren we zodat je deze makkelijk kunt terugvinden.

Klantenservice

Je kunt telefonisch contact met ons opnemen. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd: meta-data (d.i. gegevens zoals de plaats, tijdstip, duurtijd van de oproep) worden verzameld. Je helpt ons zo ook bij de analyse en de verbetering van onze diensten (waarborging kwaliteit van slapen).

Direct marketing

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief/direct mail kaarten. In dat geval zullen wij je contactgegevens gebruiken om je nieuwbrieven en promoties te sturen. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Je kunt je ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Zie hiervoor punt 7.

Wedstrijden

Bij deelname aan een actie of wedstrijd, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de wedstrijd uitvoeren en de prijswinnaar(s) contacteren en bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Verbetering van onze producten en service

Wij zijn voortdurend bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Daartoe kunnen we gebruik maken van je persoonsgegevens om je te vragen deel te nemen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die andere partij daarvoor je e-mailadres. Die andere partij moet zich uiteraard aan onze privacyregels houden en zal onder andere na afloop van het onderzoek je e-mailadres verwijderen.

Fraude

Niemand zit te wachten op fraude. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien vereist, delen wij klantgegevens ook mee aan de bevoegde (administratieve) overheden, gerechtelijke instanties of andere publieke organen.

Beheer van klanten en leveranciers en partnerprogramma’s

Wij slaan de contactgegevens van onze zakelijk klanten en partners op voor het beheer van de relatie met deze klanten en partners.

Beheer en verbetering website

Wij gebruiken de gegevens van de bezoekers van onze websites ook voor het beheer en de verbetering van deze websites alsook voor de analyse van het gebruik ervan.

5. Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens en informatie die op jou betrekking hebben niet zonder een wettelijke basis, met name enkel wanneer:

 • wij je vrijwillige, expliciete en specifieke toestemming hebben ontvangen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een verplichting na te komen waaraan wij zijn onderworpen krachtens een wet, een decreet, een ordonnantie; of
 • de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. In dat geval zullen wij nakijken dat jouw belang of jouw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen. Voorbeelden van zo een gerechtvaardigd belang zijn: het verzorgen van een kost-efficiënte dienst, het aanbieden van onze producten en diensten aan onze klanten, fraudepreventie en de bescherming van onze IT-systemen en netwerken, het naleven van onze vennootschapsrechtelijke en sociale verantwoordelijkheden.

6. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

In principe zijn je persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke werknemers binnen de Morgana-groep die in functie van hun takenpakket toegang tot die persoonsgegevens moeten hebben. Deze vennootschappen van de Morgana-groep zullen ofwel als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens handelen, ofwel als verwerker in opdracht van de verantwoordelijke. In elk geval zullen deze persoonsgegevens enkel verwerkt worden voor de doeleinden zoals omschreven in punt 4.

Al deze leden van ons personeel zijn gebonden door strikte interne regels en procedures met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Zij zijn ook verplicht de technische en organisatorische maatregelen die wij hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen na te leven.

In de regel delen wij je persoonlijke gegevens met niemand buiten de Morgana-groep. Soms is het echter nodig dat we voor operationele redenen beroep doen op zorgvuldig geselecteerde derden in het kader van de doeleinden omschreven in punt 4. Deze ontvangers mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken op basis van onze instructies en mogen deze niet voor andere doeleinden aanwenden.

In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze ontvangers eveneens gehouden de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven alsook hun contractuele verplichtingen tegenover ons.

Zulke ontvangers kunnen zich in jurisdicties buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden die mogelijk geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgen. Voor de doorgifte van de persoonsgegevens naar dergelijke jurisdicties, zullen wij gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die doorgifte gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake de internationale doorgifte van persoonsgegevens. Je kunt hierover bijkomende informatie verkrijgen en een kopie van deze maatregelen bekomen door je rechten uit te oefenen zoals omschreven in punt 8.

7. Recht van verzet tegen gebruik voor marketingdoeleinden

Je kunt je ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Dit recht van verzet kun je ook online uitoefenen (op onze website) alsook via elke nieuwsbrief).

8. Jouw rechten

Je kunt steeds je persoonsgegevens inkijken en ze laten corrigeren. In sommige gevallen heb je ook het recht je te verzetten tegen de verwerking ervan of deze te laten wissen. Je hebt eveneens onder bepaalde omstandigheden het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Lever een kopie van je identiteitskaart of paspoort bij ons in, zodat we je identiteit kunnen verifiëren.

Wanneer je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je deze te allen tijde intrekken, maar je dient je ervan bewust te zijn dat je in dergelijk geval niet optimaal van alle diensten zal kunnen genieten. Dergelijke intrekking zal ook de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming vóór de intrekking ervan niet aantasten.

Indien je niet tevreden bent met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kun je ons hierover informeren en heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor de bescherming van persoonsgegevens.

9. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te garanderen en beschermen je persoonsgegevens tegen de vernietiging, verlies, misbruik, ongeoorloofde verstrekking van ongeoorloofde toegang, tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, hetgeen met name tot lichamelijke, materiële of immateriële schade kan leiden.

Deze maatregelen houden rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwerking zijn verbonden.

10. Bewaring van jouw persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden en in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband: in verband met onder andere de levensduur van onze producten met betrekking tot servicevragen bewaren wij onze gegevens tot maximaal twintig jaar. Indien je echter wenst dat je persoonsgegevens verwijderd worden uit onze systemen, kun je dit vragen zoals voorzien in punt 8.

11. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer en/of toestellen van de bezoekers van bepaalde websites worden geplaatst. Ze bevatten bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker. Andere cookies verzamelen statistieken over de bezoekers van onze website of zorgen ervoor dat de grafische vormgeving van de website correct wordt weergegeven en de applicaties van de website correct werken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website te doen functioneren, andere zijn bedoeld om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over het cookiegebruik op onze website, en meer algemeen, door de Morgana-groep, vind je hier.

12. Links naar andere websites

De websites van de Morgana-groep kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door ondernemingen buiten de Morgana-groep. Die andere websites hebben een eigen Privacyverklaring die je aandachtig moet doorlezen wanneer je daar naartoe surft. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen.

13. Bijwerking van de privacy policy

Deze privacy policy kan aangepast worden.

Toekomstige wijzigingen of aanpassingen bij het verwerken van je persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy policy, vooraf worden meegedeeld via onze website(s) (bijvoorbeeld via pop-up schermen) alsook door middel van onze andere gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld via e-mail, indien wij over je e-mailadres beschikken). Wanneer je onze Website(s) opnieuw gebruikt na deze aanpassing, zul je hiervan in kennis worden gesteld en zal je toestemming desgevallend opnieuw gevraagd worden.

Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 04/12/2021.

14. Contacteer ons

Voor vragen of het indienen van verzoeken kun je ons steeds contacteren. We helpen u graag verder.

Ontdek jouw perfecte slaapoplossing!

Bepaal je SlaapDNA in 10 minuten aan de hand van de slaaptest van Ergosleep

Hoe werkt het?


cocon zoom

Ergosleep cocon

Ervaar in 10 minuten wat een goed slaapsysteem voor je kan doen!

cocon informatie

Informatie

Aan de hand van jouw persoonlijke wensen en behoefte bepaalt de meting het ideale bed voor jou.

ergosleep cocon binnen

De Slaaptest

in 10 minuten ervaar je het verschil tussen een standaard bed of een bed bij jouw lichaam past.

lattenbodem p4 dame slaapdna streepjes

Jouw SlaapDNA

Aan de hand van jouw SlaapDNA bepalen we in welk bed jij de komende 10 jaar fit en uitgerust in wakker kan worden.